De eerste jaren

1984. De drie bestuursleden willen eindelijk wel eens democratisch gekozen worden. Een leden vergadering wordt in het vooruitzicht gesteld. Uitbreiding van drie naar vijf personen vindt men nog niet nodig. Er zijn concerten in Easterein, St. Jacobiparochie en er wordt deelgenomen aan het Frysk Fanfare Festival in Heerenveen. De NCRV neemt op voor het programma “Muziek in vrije tijd”. Het FD plaatst een artikel en op 16 mei 1984 is de eerste leden­ vergadering. Verder zijn er nog concerten in de Pelikaankerk in Leeuwarden met de Politie Harmonie en de AGO-band, in Lekkum in de feesttent en in Harlingen is een concert op straat. Begin september volgt een optreden bij het FRS en daarna nog een voor de PCBO in de Fenixkerk in Leeuwarden. Het orkest is veel onderweg. Zo is er ook nog een festival in Harderwijk . Deelname aan het concours van de Christelijke Bond loopt uit op een teleurstelling want het wordt erg laat. Verder dat jaar nog een concert in het verzorgingshuis Spikerhof in Harlingen en een concert van de KNF-Friese Bond in De Lawei. Al met al zijn er twaalf optredens en overal lovende kritieken.

1985 Het lijkt alsof het FSO het gehele jaar onderweg is naar concer­ten en festivals. Een zeer uitgebreid jaarverslag getuigt van heel veel inzet en plezier van alle leden. Het is wel altijd een strijd om het financieel rond te krijg en. Het Nieuwjaarsconcert in Easterein wordt afgelast. De laatste repetitie ging niet door vanwege het slechte weer en men vond het onverantwoord om zonder deze laatste repetitie een concert te geven. Bovendien moesten veel leden na zo’n concert altijd nog een grote afstand afleggen om thuis te komen. Daarom heeft het bestuur besloten niet mee te doen aan het concert. Het is die nacht “sjippegled” en men is blij met het besluit. Easterein niet, al kan men daar gelukkig nog een vervanger vinden. Deze gebeurtenis is aanleiding om een telefoonketen op te zetten. Concerten zijn er in Arum, St.Jacobiparoch1e,Holwerd, Scharne· goutumen en  Rottevalle. Er wordt deelgenomen ·aan festivals in Leeuwarden en Rotterdam. De reis naar Rotterdam wordt weer door Zwager georganiseerd, inclusief koffiestop op de heentreis en de broodrnaaltijd in Elburg na afloop. De heer Schuurman treedt meestal op als tafelpresident en entertainer. Er is een optreden van een eigen boerenkapel en het probleem (klein financieel te kort) van de pen­ningmeester wordt opgelost met een collecte.Verder wordt er afsluitend opgetreden op het concours van het NFCM in Surhuisterveen en de KNF-Friese Bond in Gorredijk. Een bijzonder optreden is er op 14 december in de Evenementenhal in Leeuwarden voor ongeveer 1900 “oudere mensen”  samen met het 65+-orkest en Tetman en Mine de Vries. Maar liefst elf optredens dit jaar.

1986 Op het repertoire komen bekende marsen als Death or Glory en Stars and Stripes. Verder Gladiators Farewell, la Belle Helene en · Kazbek. Er zijn weer talrijke optredens. Er is een Federatieconcert  in De Harmonie met teleurstellend weinig publiek. Verder concerten in Balk, Easterein, Lemmer,Berlikum, Hommerts {met een te klein podium) en Ferwert. Een concert in Harlingen bij de Visserijdagen wordt vanwege het slechte weer geannuleerd.  Deelname aan het Seniorenfestival in Vught is weer een groot .· succes blijkens de recensies van Teade Wouda en het KNF · orgaan. Het hoogtepunt Van de dag, aldus dit laatste muziekblad, . Het Frysk Jeugdorkest viert hun vierde Sinterklaasconcert samen met het FSO in de Pelikaankerk, Een heerlijk avondje met junioren en senioren  kopt de LC. De repetities worden intussen in de Pelikaankerk gehouden, maar dat blijkt niet een succes. Men kan de dirigent bijna niet verstaan. Bovendien zijn de mededelingen van het bestuur vaak niet te verstaan en daarom komt er een mededelingenblad uit. Een andere locatie lijkt in Marssum gevonden te worden, maar men is bang voor het lawaai van de straaljagers. Dus daar wordt van afgezien’

In 1987 wordt de Open Hof in Leeuwarden de nieuwe repetitieruimte. De eerste leden stoppen vrij snel door technische oorzaken zoals te grote stemmingsproblemen, want het FSO gaat de muzikale uitdaging wel aan. Het knelpunt van het tekort aan musici op klein koper blijft nijpend. De oorzaak is bekend, veel musici beginnen op klein koper en stappen op latere leeftijd over naar het grotere instrumentarium. Er wordt niet meegedaan aan het Federatiefestival in Leeuwar­den wegens slechte ervaringen. Verder zijn er minder concerten, maar wel een aantal hoogtepunten qua muzikale uitvoeringen. In mei gaat het orkest een dag naar Terschelling, op uitnodiging van Bijker en Hamstra die elke twee weken die reis maken om de repetitie bij te wonen. Na een rondrit en een broodmaaltijd wordt een avondvullend concert gegeven. De leden krijgen de opdracht om elk 9 kaarten te verkopen voor het eerste lustrumconcert. Een concert in Wjelsryp is ouderwets in een feesttent.  Op 9 september is er een concert in de Evenementenhal tijdens de veekeuring. Een ochtend marsblazen ter versterking van de kas. Op 25 september is het Lustrumconcert in De Lawei. Succesnummers zijn: Song of Liberation. Tableaux des Vosges, Dichter und Bauer. Orpheus in de Onderwereld en solo’s van Okke Pol (saxofoon) en Jurjen Lemstra (trompet). In oktober wordt deelgenomen aan het nationaal Seniorenfesti­val in Surhuisterveen en aan de Noordelijke Senioren Contact· middag in Ommen. Beide optredens worden hoog gewaardeerd door jury en publiek. In december is er nog een concert in de sporthal in Tzummarum. De secretaris kijkt tevreden terug op 1987: mooie concerten, niet zo talrijk (kassa), maar kwalitatief wel zo goed. In deze vijf jaren zijn er 45 optredens van het FSO. Op naar de volgende vijf jaar.