Naar het derde lustrum

Op de jaarvergadering van 1993 wordt aftredend voorzitter Zwager benoemd tot erelid. Nieuwe voorzitter wordt A. van. Houten uit Sneek. Verdere samenstelling: S .de Jong secretaris .TJ. Kamminga penningmeester , K. Jouwersma  vice·voorzitter ; Tj. Volber­da algemeen adjunct. De publieke belangstelling bij de concerten  loopt terug en er is wat discussie over bepaalde kosten; zoals bloemen, zaalhuur en de opbrengst van concerten. Er zijn dit jaar acht optredens. In Tzummarum, samen met · plaatselijke fanfare. Prima concert.
In Reitsum tijdens dorpsfeest en in Balk op de gemeente dag voor ouderen. Op dinsdag 28 september is het FSO aanwezig bij de onthulling van het lndie-monument in het Rengerspark in Leeuwarden. In · een bedankbrief  schrijft het comité : “Het is mede aan uw orkest te danken dat de onthulling van ons lndië -monument op zo’n waardige wijze kon geschieden. ” Tot op heden is het FSO steeds aanwezig bij de jaarlijkse plechtigheid eind augustus. In de maand oktober zijn er maar liefst vier optredens.

Hanzehof Zutphen

Eerst in Zutphen in de legendarische Hanzehof op het Seniorenfestival met op het programma o.a. See the Conquering Hero Comes , De Kalief van Bagdad, en Gammatique Grandioso.  Het orkest behoort in deze groep van seniorenorkesten tot de top, aldus een verslag in de Bildste Post. In Drach­ten bij het concours van de KNF-Friese Bond en twee keer in Bolsward. In Bloemkamp en een concert samen met het Chris­telijke Fries Ouderenkoor in de Gereformeerde Kerk. Belangstelling : enkele honderden muziekliefhebbers .
1994 Het korps vergrijst en dat heeft gevolgen voor de bezetting. Bekende namen verdwijnen en er komen steeds nieuwe muzikanten bij. In sommige gevallen blijkt  “oud zeer”  heel lang te blijven zitten. Triest om dat te moeten constateren. Teade Wouda wordt 80 jaar en wordt steunend lid. Er wordt een muziekcommis­sie ingesteld om het repertoire te vernieuwen bestaande uit de leden Beeksma en Jouwersma.
Er zijn slechts zes optredens. In Heerenveen, bij het Frysk Fanfare Festival krijgt het FSO een prima verslag. In Rottevalle is een geslaagd concert. Behalve medewerking aan de herdenking in het Rengerspark zijn er nog optredens in de feesttent in Pingjum, ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van muziek­ vereniging “Harmonie”, aldaar. Op het Festival voor  seniorenor­kesten  in Veenendaal krijgt het FSO lovende kritieken van Henk van Lijnschoten, de initiator voor het oprichten van seniorenorkesten in Nederland. Er is in Leeuwarden nog een optreden voor de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen.
1995 Er zijn dit jaar weer tien optredens. In Hijum, St. Jacobiparochie, Surhuisterveen, Tzum en Paesens-Moddergat. Natuurlijk op 31 augustus bij de herdenking in het Rengerspark bij het lndie-monument. Altijd weer indrukwekkend en stijlvol. Het korps zit in de open lucht en dat gaat goed zolang het weer het toelaat. Verder een optreden voor de ANBO in Joure en een gezamenlijk concert met Crescendo in de sporthal in Tzummarum. Op 29   november is er een feestavond in It Joo in Oudega (W), ter gelegen­ heid van het 40-jarig jubileum van onze dirigent Gerrit Heeringa. Samen met Eendracht Maakt Macht uit Oudega en Crescendo uit Balk worden drie nummers gespeeld, al was het laatste “Over and Out” niet letterlijk van toepassing. Het gezamenlijke cadeau was een moderne stereo-installatie, “want dat fan my is mar in âld rommeltsje”  aldus de dirigent die volkomen verrast werd door deze huldeblijk.
1996 Het FSO krijgt de bladmuziek van hat opgeheven korps in Paesens-Moddergat, dankzij leden uit die dorpen. De radio opname van Omrop Fryslan (Piebe Bakker) slaagt goed, maar helaas worden de banden later ontvreemd. Raar maar Waar. Verder is de kas bijna leeg na Veenendaal (1994′. Het uniform (zwarte broek, wit overhemd en blauwe stropdas vindt men niet mooi meer en een interview in de krant wekt beroering. “Het is alsof wij speciaal hymnes opnemen voor het crematorium.” Commotie tijdens de jaarvergadering over dit snertverhaal in de LC. Er zijn radio-opnames in februai en slechts vijf optredens. In de Open Hof voor de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en in het Rengerspark bij de herdenking bij het lndie monument.  Van wege de regen en de kou zal er verzocht warden om een overdekte muziekplaats. Verder wordt er geconcerteerd in oktober in de sporthal in Stiens, voor de Ouderenbonden en in Leeuwarden, Open Hof, voor de Vereniging van Pensioenbelangen. Het laatste optreden was 0p het festival van de KNF-Friese Bond.
1997 Er verdwijnen steeds meer mensen van het eerste uur, maar het korps blijft even groot. Het probleem van de kleine instrumenten blijft, maar het plezier in muziek staat voorop. Onder bezielende leiding van de dirigent en voorzitter Van Houten blijft het orkest een grote vriendenclub, waarin naast muziekbeoefening ook aandacht is voor het wel en wee van elkaar. Er komen nieuwe hesjes voor een uniformere uitstraling.
Oudere muzikanten houden bij het eigen korps op, maar gaan bij het FSO nog een poosje door. Sommige muzikanten houden op omdat ze niet een tweede partij willen blazen.  Op 5 februari een concert verzorgd voor de Reuma vereniging in de Open Hof te Leeuwarden. Voor het eerst worden er nu hesjes gebruikt, om ons een uniforme aanblik te geven. 16 maart concert gegeven in de Schalmei te Hurdegaryp, een geweldige opkomst van belangstellenden, waardoor er echter een aantal geweigerd moesten worden wegens plaatsgebrek. Geslaagd concert.
Gezellig concert verzorgd te Birdaard op 29 april. Ondanks dat er twee heteluchtkanonnen voor wat warmte zorgden, was het wel koud zodat we onze jassen konden aanhouden. Heeringa praatte zelf de te spelen nummers aan elkaar.
Op 30 augustus meegewerkt aan de Indië herdenking. De opstelling was nog niet helemaal optimaal, omdat de bassisten de dirigent slecht konden zien. Men was zeer tevreden over de begeleiding . Er werden naast enkele Engelse hymnen, ook Crimond, ToMyCountry en de mars Funèbre gespeeld. De Last Post werd gespeeld door J.Lemstra.
1 oktober er worden nieuwe ruiten geplaatst in de Open Hof, zodat we uitwijken naar de Schakel. Mooi en gezellige repetitie voor herhaling vatbaar.
Zo komen we aan bij het derde lustrum op 4 oktober 1997.Het lustrumconcert in de Lawei te Drachten. Eerst ’s middags repetitie met de solisten en daarna een koffietafel (eigenlijk alleen voor degene die gedwongen waren de gehele middag over te blijven) Na zeven uur stroomde het publiek binnen en om 8 uur was de zaal tot in alle hoeken gevuld. Terwijl het doek langzaam werd opgetrokken speelde het orkest zijn tune Alte Kameraden en werd enthousiast het programma verder uitgevoerd. Joeke Hoekstra kreeg met zijn percussie solo een staande ovatie. Het laatste gedeelte speelden we als toegift nog een keer. Na het nummer Easy Pop Suite, kwam een typisch gekleed mannetje het podium op en riep alsmaar “bis bis”. Tenslotte dit gehonoreerd en het slot van het laatste gedeelte opnieuw gespeeld. Als laatste nummer speelden we tenslotte De Fryske Grienmank . Lovende woorden zowel in de pauze als na het concert, waren terug te vinden in het Friesch Dagblad. Het aantal leden is per december 1997,  85 actieve leden en 10 rustende leden.